شرایط و قوانین

وکلای ایران زمین جهت خدمات دهی مطلوب تر و باکیفیت تر تابع قوانینی علاوه بر قوانین کشوری می باشد.
این قوانین برای وکلا و موکلین عزیز لازم الاجراست:
حقوق موکلین عزیز که از طرف وکلا لازم الاجرا می باشد:
۱ – وکلا موظف هستند سر ساعت مقرر در جلسه حضور پیدا کنند.
۲ – وکلا موظف هستند تمام گزارشات را صادقانه بصورت مکتوب از طریق ایمیل یا سایر رسانه های توافق شده به اطلاع موکلین برسانند.
۳ – وکلا موظف هستند تمام اسناد دریافت شده را بدون کم و کاست به موکلین عودت نمایند.
۴ – وکلا موظف هستند ..
شرایطی که موکلین رعایت می نمایند:
۱ – موکلین سر ساعت مقرر در جلسه حضور داشته باشند.
۲- موکلین تمام اسناد مربوط به دعوای مطرح شده را ارائه نمایند.