ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

نکاتی در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نکته اول: درصورتی‌که شعبه دیوان عدالت اداری، در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ (به‌طورکلی، آراء هیئت‌ها و کمیسیون‌های مذکور در ماده ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵) تشخیص دهد که رأی معترض‌عنه به علت مخالفت قوانین باعث تضییع […]